Artikel 01 – Toepasselijkheid

01.01 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan Noodverlichting-online, onder welke titel dan ook -waaronder koop, aanneming van werk en het uitvoeren van opdrachten- zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige andere prestatie verricht.

01.02 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

01.03 Op deze Algemene Voorwaarden kan door een ieder die door Noodverlichtingonline in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

01.04 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder (op)levering niet het verrichten van diensten begrepen.

01.05 In deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar onze naar onze website, hierna te noemen: “website”.

01.06 De wederpartij van Noodverlichtingonline wordt hierna aangeduid als “wederpartij”.

01.07 De Algemene Voorwaarden die wederpartij op enig moment aan Noodverlichtingonline presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 02 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, zekerheid, annulering en tekort schieten door de wederpartij

02.01 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door wederpartij aanvaard, dan heeft Noodverlichting-online het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Noodverlichtingonline en de wederpartij tot stand doordat de wederpartij de offerte van Noodverlichtingonline onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat Noodverlichting-online de order van de wederpartij, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Noodverlichting-online een schriftelijke bevestiging uitzendt geldt de inhoud daarvan als overeengekomen tenzij de wederpartij binnen acht werkdagen na datering daarvan schriftelijk protesteert. Voor wat betreft prijzen verwijst Noodverlichting-online naar het bepaalde in artikel 7 lid 1.

02.02 Annulering van een eenmaal gesloten overeenkomst op verzoek van de wederpartij kan slechts plaatsvinden indien Noodverlichting-online zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart, hetgeen steeds geschiedt onder de voorwaarde dat alle door Noodverlichting-online gemaakte kosten en winstderving worden vergoed.

02.03 Noodverlichting-online heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Noodverlichting-online het recht om dat te doen, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij enige opeisbare verbintenis jegens Noodverlichting-online, ondanks ingebrekestelling, niet voldoet. In het geval dat de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt, mag Noodverlichting-online de rechten uitoefenen als omschreven in lid 6 van dit artikel.

02.04 De wederpartij draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.

02.05 Noodverlichting-online heeft niet van doen met vergunningen, ontheffingen, licenties, etc. die de wederpartij nodig heeft voor het aanvaarden van de levering, dan wel het in gebruik nemen van enige door Noodverlichting-online geleverde / te leveren dienst/zaak. Het niet verkrijgen van dit een en ander door de wederpartij komt voor diens rekening en risico.

02.06 Indien Noodverlichting-online het recht heeft om een overeenkomst te ontbinden, heeft zij ook het recht om de overige tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Noodverlichting-online tevens het recht om van de wederpartij al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van Noodverlichting-online, onverlet.

02.07 Het intellectuele eigendom van door Noodverlichting-online vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan een derde partij –onder welke titel dan ook- ter beschikking worden gesteld indien Noodverlichting-online daartoe, desgevraagd, schriftelijk toestemming verleent. Noodverlichting-online heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen.

02.08 Indien Noodverlichting-online aan de wederpartij documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak/prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeen komen. Ter zake de specificaties waaraan de zaak/prestatie moet voldoen wijst Noodverlichting-online naar het bepaalde in artikel 9 lid 3.

Artikel 03 – Machtiging opvragen gegevens / adreswijziging

03.01 Door te bestellen machtigt wederpartij Noodverlichting-online om indien nodig, gegevens van wederpartij op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Noodverlichting-online kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag.

03.02 Wederpartij is verplicht Noodverlichting-online van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Noodverlichting-online geen tegenbericht ontvangt, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Noodverlichting-online bekende adres en blijft wederpartij aansprakelijk voor de bestelde goederen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Artikel 04 – (Op)Levering

04.01 Noodverlichting-online doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd in de website te realiseren. De door Noodverlichting-online aangekondigde leveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.

04.02 Indien levering maximaal 30 dagen na de overeengekomen levertijd om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt zal Noodverlichting-online de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding heeft de wederpartij het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.

04.03 De wederpartij is jegens Noodverlichting-online verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte zaak, zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien de wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Noodverlichting-online de zaak heeft aangeboden (onverminderd het recht van Noodverlichting-online op ontbinding en/of schadevergoeding), en houdt zij haar vanaf het moment voor rekening en voor risico van de wederpartij onder zich. Noodverlichting-online heeft in dat geval het recht om aan de wederpartij te factureren.

04.04 Overeengekomen termijnen van levering gelden –ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. In het geval van een niet tijdige levering dient Noodverlichting-online schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Noodverlichting-online een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.

04.05 Noodverlichting-online heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen termijn c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende lid werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Noodverlichting-online steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.

04.06 Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 10 lid 2. In dat geval wordt -zonder dat de wederpartij de overeenkomst mag Algemene Voorwaarden

ontbinden- al dan niet reeds op de voet van artikel 04 lid 5 verlengde leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode, waarbinnen Noodverlichting-online redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan. Een ruimere termijn dan de in dit lid genoemde termijn van twee weken wordt aan Noodverlichting-online toegestaan indien de wederpartij pas na deze termijn over de betreffende zaken behoeft te beschikken, en wel uiterlijk tot aan dat tijdstip. De wederpartij is verplicht om Noodverlichting-online, desgevraagd, omtrent de in de vorige zin bedoelde noodzakelijkheid, te informeren.

04.07 De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.

04.08 Indien de wederpartij zaken aan Noodverlichting-online wil retourneren dan is daarvoor haar voorafgaande toestemming vereist. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de wederpartij terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven toestemming van de zijde van Noodverlichting-online, geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens Noodverlichting-online, geschiedt de terugzending op kosten en voor risico van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft.

Artikel 05 – Verzendkosten

05.01 Wederpartij betaalt per bestelling € 7,95 excl. BTW verzendkosten. Vanaf € 500,- excl. BTW wordt franco geleverd.

Artikel 06 – Eigendomsvoorbehoud en pand

06.01 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Noodverlichting-online behoudt de eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de wederpartij uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de wederpartij:

06.02 De wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Noodverlichting-online.

• de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en

• alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Noodverlichting-online ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en

• de vorderingen heeft voldaan die Noodverlichting-online op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

06.03 Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Noodverlichting-online op roerende, niet registerzaken, die Noodverlichting-online van de wederpartij onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Noodverlichting-online op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, heeft alsmede ten behoeve van vorderingen, die Noodverlichting-online op de wederpartij zal verkrijgen uit hoofde van een reeds ten tijde van de vestiging van het pandrecht bestaande rechtsverhoudingen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Noodverlichting-online de betreffende zaak onder zich verkrijgt.

06.04 Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de wederpartij verplicht om aan die derde onverwijld het recht van Noodverlichting-online mede te delen, en Noodverlichting-online daaromtrent onverwijld te informeren.

Artikel 07 – Prijzen, betaling, kosten en aanbiedingen

07.01 Tenzij Noodverlichting-online uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt zijn de door haar genoemde prijzen:

• gebaseerd op Vooruitbetaling, met IDEAL of Paypal. Wij verzenden niet onder rembours.

• gebaseerd op de prijzen van Noodverlichting-online die gelden op het moment van sluiten van de overeenkomst. Die prijzen zijn te vinden in de betreffende, actuele, prijslijst van Noodverlichting-online die zij op eerste verzoek van wederpartij zal verschaffen. Indien na het sluiten van de overeenkomst als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen er sprake is van een prijsverhoging, zal Noodverlichting-online de wederpartij hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden;alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Noodverlichting-online ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,

• exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;

• exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden vermeld.

07.02 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn alleen geldig in Nederland en België

07.03 Noodverlichting-online is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of website.

07.04 De wederpartij is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Nadien is wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het factuurdrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2 % cumulatief per maand. Hierbij zal een deel van de maand als een volle maand worden aangemerkt.

Indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij onvoldoende kan worden aangetoond is het niet mogelijk om gebruik te maken van het leverancierskrediet van Noodverlichting-online een alternatieve betalingsmogelijkheid zal dan worden aangeboden. Het staat Noodverlichting-online vrij om het leverancierskrediet zonder opgaaf van redenen te weigeren.

07.05 Noodverlichting-online is bevoegd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Noodverlichting-online bent u een bedrag van vierentwintig euro en zesennegentig eurocent (€ 24,96) verschuldigd.

07.06 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet tijdig betaalde factuur, zijn voor de rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15 % van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00. En € 30,00 administratiekosten, ongeacht de hoogte van de werkelijke buitengerechtelijke kosten voor wederpartij.

07.07 In geval van liquidatie, faillissement of surseánce van betaling van wederpartij zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

07.08 Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 08 – Keuring en klachten

08.01 De wederpartij is verplicht om de door Noodverlichting-online afgeleverde zaken / door Noodverlichting-online verrichtte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de wederpartij wat dit betreft wil klagen dan dient hij Noodverlichting-online in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk en schriftelijk te berichten. Ieder recht van klagen vervalt indien deze termijn niet in acht worden genomen.

08.02 Voorts dient de wederpartij binnen acht werkdagen na de aflevering de zaak / de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk en schriftelijk bij Noodverlichting-online te klagen. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Noodverlichting-online geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Noodverlichting-online kende of behoorde te kennen, doch niet aan wederpartij heeft medegedeeld.

08.03 Indien Noodverlichting-online gevolg geeft aan een klacht van de wederpartij betekent dat niet dat Noodverlichting-online daarmee Algemene Voorwaarden Noodverlichting-online aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit heeft Noodverlichting-online het recht om door haar verrichtte werkzaamheden, en geleverde zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

08.04 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet zijn betalingsverplichting en geeft hem niet het recht om enige betaling op te schorten.

08.05 Reclames geven wederpartij nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 09 – Ruilen

09.01 Ruilen kan binnen 10 werkdagen na ontvangst mits de goederen en verpakking in originele staat zijn.

09.02 Kosten voor retourneren zijn voor rekening Wederpartij

09.03 Wederpartij kan een artikel in geen geval terugsturen indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties

• Het artikel was speciaal op maat gemaakt;

• Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;

• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Noodverlichting-online niet als beschadigde verpakking beschouwd);

• Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;

• Het betreft apparatuur/programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken;

09.04 Bij ruiling dient de Wederpartij het artikel weer in te pakken in de originele verpakking met daarbij de afleverbon of een kopie daarvan. Schrijf op de afleverbon welk artikel u wenst te ontvangen en verstuur het pakket naar onderstaand retouradres:

Noodverlichting-online

T.a.v.: Klantenservice

Otterkoog 99-B

1822 BX Alkmaar

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.01 Indien de wederpartij de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, -en het geleverde product slechts door bekwaam personeel en onder normale omstandigheden wordt gebruikt- kan Noodverlichting-online met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slecht gedurende één jaar na datum aflevering wegens toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. Ter zake de aansprakelijkheid na montage/installatie/inbedrijfstelling geldt als datum van levering het tijdstip als bedoeld in artikel 4 lid 9, en daarnaast hetgeen in de volgende delen van dit artikel is bepaald.

10.02 Indien Noodverlichting-online erkent –hetgeen, behoudens bericht van het tegendeel, steeds onder voorbehoud geschiedt- dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de wederpartij zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan de wederpartij mede te delen:

• dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie zal overgaan;

• dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, waarbij geldt dat vervangende onderdelen, naar redelijke keuze van Noodverlichting-online, nieuw of gereviseerd kunnen zijn.

Noodverlichting-online heeft het recht om reistijd en verzendkosten in rekening te brengen. Ook kan Noodverlichting-online van de wederpartij verlangen dat hij de betreffende zaak op zijn kosten naar haar toezendt.

Indien Noodverlichting-online na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen, en heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Vervangen onderdelen worden eigendom van Noodverlichting-online.

10.03 Van een toerekenbare tekortkoming is slechts sprake indien de zaak / de prestatie niet voldoet aan de door Noodverlichting-online opgegeven en door de wederpartij –al dan niet stilzwijgend- geaccepteerde specificaties. Indien de wederpartij er echter zeker van wil zijn dat de zaak/prestatie geschikt is voor het door hem beoogde gebruik, dient hij Noodverlichting-online daaromtrent voorafgaand aan het totstandkomen van de overeenkomst nauwkeurig schriftelijk te informeren, en moet de geschiktheid voor dat gebruikt –indien de wederpartij wenst dat deze geschiktheid onderdeel zal uitmaken van de overeenkomst- schriftelijk worden overeengekomen.

10.04 Noodverlichting-online beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid –ongeacht de aard daarvan- tot maximaal de voor de betreffende zaak / de betreffende diensten overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.), met dien verstande dat aansprakelijk voor gevolgschade integraal wordt uitgesloten. Hetgeen Noodverlichting-online aldus ter zake schadevergoeding verschuldigd is wordt verminderd met een redelijke verbruiksvergoeding.

10.05 Indien de aansprakelijkheid van Noodverlichting-online betrekking heeft op enig product, enig onderdeel of software dat zij van een derde betrekt, is haar aansprakelijkheid, in afwijking van het gestelde in lid 4, beperkt tot de overdracht door haar aan de wederpartij van haar aanspraken op die derde.

10.06 Geen aansprakelijkheid zijdens Noodverlichting-online bestaat en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming zijdens Noodverlichting-online vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd –waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product of software, dan niet door Noodverlichting-online werd geleverd, terwijl het door Noodverlichting-online geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt-, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze die voor Noodverlichting-online redelijkerwijze niet was te verwachten, dan wel is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de wederpartij, en dit een en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van schade. Noodverlichting-online is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van normale slijtage van het door haar geleverde product.

10.07 In afwijking in zoverre van hetgeen hiervoor is bepaald geldt dat Noodverlichting-online, -indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen / uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is en Noodverlichting-online binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Noodverlichting-online de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin Noodverlichting-online werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen, die niet tot de bedrijfsleiding behoren.

10.08 In geval van toerekenbare tekortkoming is Noodverlichting-online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Noodverlichting-online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Noodverlichting-online is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens het door de wederpartij niet kunnen nakomen van verplichtingen jegens derden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen en schade wegens door wederpartij gegeven inlichtingen Algemene Voorwaarden Noodverlichting-online 4

of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

10.09 Noodverlichting-online is niet aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Noodverlichting-online te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

10.10 De koper vrijwaart Noodverlichting-online, tegen alle aanspraken van derden -onder meer wegens enige regeling ter zake productaansprakelijkheid-, voor zover het totaal van deze aanspraken de in dit artikel bedoelde maxima te boven gaan.

10.11 In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatige handelen begrepen.

Artikel 11 – Overmacht / Verhindering

11.01 Naast wat de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig: staking en/of ziekte van de werknemers van Noodverlichting-online, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, slecht weer, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, blokkade, belemmerende maatregelen van enige overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid / omstandigheden die daartoe leidt / leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel -indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het doel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op basis van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de andere partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

11.02 Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid / omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen Noodverlichting-online moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 7 is bepaald, verlengd.

Artikel 12 – Privacy

12.01 Persoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Noodverlichting-online. De verantwoordelijke hiervoor is Noodverlichting-online.

12.02 Persoonsgegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Noodverlichting-online of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

12.03 Op schriftelijk verzoek van de wederpartij zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, dit tegen betaling van de kosten. Eventuele door de wederpartij meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

12.04 Noodverlichting-online verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy van wederpartij in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

12.05 Indien wederpartij geen prijs stelt op commerciële aanbiedingen dient zij dit schriftelijk aan Noodverlichting-online kenbaar te maken.

12.06 Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen heeft Noodverlichting-online verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofd toegang, gebruik en wijziging van persoongegevens. En maatregelen tegen vernietiging en onbedoeld verlies.

Artikel 13 – Verwijderingsbijdrage

13.01 Sinds 1 januari 1999 is een wettelijke regeling van kracht voor milieuverantwoordelijke verwerking van oude elektrische apparatuur. Deze verwijderingsbijdrage dient door wederpartij voldaan te worden en is inbegrepen bij de prijs.

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.01 Wederpartij is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gesteld of gepersonaliseerde bestelbonnen. Wederpartij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

14.02 Noodverlichting-online is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding te wijzigen. Hiervan zal wederpartij schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.

14.03 Door het plaatsen van een bestelling verklaart wederpartij zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.01 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.02 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.